انرژی های تجدید پذیر

آینده ای پایدار با قدرت باد و خورشید

در دنیای امروز استفاده از انرژی های تجدیدپذیر نه تنها یک گزینه که یک ضرورت است. با توجه به محدودیت صنایع سوخت فسیلی و تأثیرات آن بر محیط زیست روی آوردن به منابع پاک و تجدیدپذیر انرژی مانند باد و خورشید یک کلم مهم در جهت حفظ کره زمین و تضمین ایسته می باشند. توجه به این موضوع، فرانیای متعددی از کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بهبود کیفیت هوا و در نتیجه حفاظت از محیط زیست با ایجاد فرصتهای شغلی صرفه خوبی در هزینههای انرژی در نشست کاهش وابستگی به ذخایر سوخت های لسبیلی و جلوگیری از نوسانات قیمت ها دارد.

توربین های بادی و صفحه های خورشیدی، منبع انرژی پاک و بی پایان

توربین های بادی به عنوان یکی از پیشتاران در زمینه تولید انرژی تجدید پدر شناخته می شوند که قادرند بدون ایجاد آلودگی هوا انرزی پاک و قابل اعتمادی تولید کنند. توسعه پارکهای بادی گامی بزرگ در جهت کاهش و استگی به سوخت های فسیلی است. صفحه های خورشیدی نیز که قادرند نور خورشید را به انواع الکتریکی تبدیل کنید به تنها در حفاظت از محیط زیست پیشرو می باشند، بلکه به دلیل کاهش هزینه های لاعات راهکاری اقتصادی نیز محسوب می کردند نصب این پنل ها در خانه ها ساختمانهای تجاری و حتی در مناطق دور اشاده میتواند اقدامی مهم در جهت رسیدن به توسعه پایدار باشد گروه بارتان به عنوان یک پیشرو در عرصه انرژی های تجدیدینیو با بهرگیری از فناوری های پیشرفته به دنبال ارائه راهکارهای پایدار و
مقرون به صرفه در حوزه های مذکور است.